Planinsko društvo Tolmin

Poročilo gospodarskega odseka za leto 2008

Delo gospodarskega odseka je bilo v minulem letu, kar precej razgibano in obsežno. Odvijalo se je v glavnem na sledečih področjih:

-  Zagotovitev pogojev za nemoteno obratovanje Koče na planini RAZOR

- Razna več ali manj stalna vzdrževalna in obnovitvena dela

-  Investicijska dejavnost.

 

Koča je bila stalno odprta od 13. junija pa do 21. septembra. Oskrbovali sta jo vglavnem dve osebi.Tako kot prejšnja leta je bila tudi lani ob koncu tedna nudena osebju pomoč dežurnih članov društva.Pomoč je bila nudena tudi v času najštevilčnejše šole v naravi.

Kadrovskih težav z osebjem ni bilo, tako da se je delo v tem pogledu odvijalo nemoteno.

Kočo je lani obiskalo 8550 gostov, kar je za 5 % manj kot vletu 2007.

Vseh nočitev je bilo 1244 od tega 967 domačih in 277 tujih. Nočitev je bilo za 9 % več kot v letu poprej.

Lani smo gostili skupno pet planinskih šol in sicer:

-          Šola v naravi po programu FIHO     30 udeležencev

-          Šola v naravi OŠ Tolmin                  71        »

-          Planinski tabor MO PD Ajdovščina  26       »

-          Planinski tabor MO PD Železniki     13       »

-          Naravoslovni tabor OŠ Idrija             18      »

V predsezoni je bila koča odprta skupno 13 v posezoni pa 12 dni. V glavnem ob lepih koncih tedna,

novem letu, prvomajskih praznikih, zimski vaji GRS in najavljenih večjih skupinah.

Značilnost lanske sezone je bilo veliko število deževnih dni, zlasti v septembru, ko zadnja dva tedna pred zaprtjem koče, zaradi izredno slabega vremena, ni bilo skoraj nobenega gosta.

Da je bil finančni rezultat poslovanja sorazmerno ugoden, je pripisati šolam v naravi s katerimi smozapolnili dneve preko tedna, ko je obisk ostalih planincev manjši. Poleg tega smo za gradbiščne delavce pripravljali malice. Ne nazadnje pa je tudi skrbno in prizadevno delo osebja prispevalo delež k uspešnemu poslovanju v tej sezoni.

Organizirani sta bili dve delovni akciji in sicer:

-          7.junija je bila organizirana delovna akcija čiščenja in fine poravnave, predhodno strojno poravnane, dovozne poti od planine Kuk do planine Razor. Akcije se je udeležilo 14 planincev. S kopačem in traktorjem je sodeloval tudi izvajalec gradbenih del na planini Metod Kavčič z sodelavci.

-          12. julija paje bila organizirana delovna akcija žaganja in spravila drvi. Akcije se je udeležilo 9 planincev.

Obe delovni akciji sta zelo dobro uspeli.

Skupno je bilo lani opravljenih na delovnih akcijah, pri pomoči v koči, oskrbi koče v pred in posezoni ter raznih vzdrževalnih delih 2834 ur. glede na to, da se teh akcij udeležuje le ožji krog najbolj prizadevnih članov društva, to ni majhna številka in smo nanjo lahko ponosni. Brez tega dela Koča na planini Razor še zdaleč ne bi obratovala tako uspešno, oziroma sploh ne bi obratovala..

Dela na investicijskem področju so bila v preteklem letu zelo živahna. Opravljeno je bilo sledeče:

1.)    Izdelan je bil projekt gradbenih in instalacijskih del za plinsko postajo. Pridobljena so bila vsa potrebna soglasja in gradbeno dovoljenje.

 Izgrajena je bila plinska postaja in vsa potrebna plinska instalacija. Izvršen je bil  tehnični pregled, izdelan projekt izvršenih del (PID) in pridobljeno uporabno dovoljenje.

2.)    Na dvorišču koče so bile izdelane in postavljene nove klopi in mize.

3.)    Za nov vodni zbiralnik za kapnico je bila pridobljena lokacijska informacija. Izdelana je bila projektna dokumentacija, pridobljena vsa potrebna soglasja in gradbeno dovoljenje.Izdelan je bil tudi projekt za izvedbo.

Izdelan je bil investicijski program s katerim smo kandidirali za pridobitev sredstev pri Fundaciji za šport in gradnjo športnih objektov. V začetku tega tedna smo prejeli obvestilo, da je bil naš projekt pozitivno ocenjen in smo dobili odobrenih 25.116,00 EUR nepovratnih sredstev, kar iznosi 50 % predračunske vrednosti projekta. Trenutno iščemo tudi možnosti pridobitve sponzorjev.

4.)    Izvršena so bila vsa potrebna geodetska dela: kot:izravnava meje, posnetki lokacije za plinsko postajo in zbiralnik kapnice ter izdelan geodetski načrt.

5.)    V drugi polovici jeseni je bila koča priključena na biološko čistilno napravo, ki je bila zgrajena v sklopu popotresne obnove planine Razor. To je zelo velika pridobitev , tako za kočo kakor tudi za ekološko zaščito vodozbirnega področja Zadlaščice.

 

Izvršena so bila tudi številna manjša in večja vzdrževalna in obnovitvena dela. Nekatera od teh so stalna, kot priprava koče na prezimovanje in ponovna spomladanska priprava za sezono. Nabavljena in montirana so bila nova vhodna vrata za bivak, posekana drva za kočo in povlečena k cesti in še številna druga dela.

Tudi v tem letu nas čaka vrsta nalog.. Glavna in najpomembnejša bo izgradnja novega 70 m3 velikega vodnega zbiralnika za kapnico in povezava le tega z obstoječim zbiralnikom. S to izgradnjo si bomo zagotovili zadostno zalogo vode za nemoteno obratovanje koče, tudi v daljših sušnih obdobjih.

V kolikor bodo čas in možnosti dopuščali bomo v tem letu uredili tudi prostor za akumulatorje, ki mora biti po odločbi protipožarne inšpekcije urejen kot samostojen požarni sektor.

Opraviti bo potrebno tudi številna druga večja in manjša dela , ki so nujna za nemoteno poslovanje koče.Ena večjih bo tudi razrez in spravilo drvi ki so bila lani posekana.

Izvršitev naštetih nalog bo kar zahtevna. Potrebno bo kar veliko požrtvovalnega dela, da bomo zadane naloge izvršili.

 

Ob upoštevanju številnih pohval obiskovalcev, pohvalnih vpisih v knjigi gostov, opravljenih delih in dobrem rezultatu poslovanja smo z preteklo sezono kar zadovoljni. Za to ima nedvomno veliko zaslug, tudi odlična ekipa ki je oskrbovala kočo. Upajmo da nam bo tudi v tem letu vreme in ostale okoliščine bolj naklonjene, da bomo poslovali vsaj tako, če ne še boljše, kot vpreteklem letu.

 

Na koncu izrekam iskreno zahvalo za opravljeno delo osebju koče, zlasti oskrbnici Viki. Posebno pa vsem tistim zvestim članom društva, ki so s požrtvovalnim delom ob delovnih akcijah in pomoči pri delu vkoči, odločilno pripomogli k uspešnemu gospodarjenju društva.

 

 

 

Tolmin,  18. marec 2009                                                               Gospodar PD Tolmin   

                                                                                                     Jože Mežnar 


Natisni E-naslov